logo

KVKK Politikası

Ana Sayfa > KVKK Politikası
 • Hakkımızda
 • Sertifikalarımız
 • KVKK Politikası
 • Gizlilik ve Çerez Politikası
 • Aydınlatma Beyanı

GENEL

OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. (“OĞUZHAN” ya da “Şirket” olarak), Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızın amacı, öncelikle özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve ilgili mevzuatın somut olarak uygulaması ile ilgili aydınlatıcı olmaktır.

OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. de burada belirlenen ilkeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, çalışanların farkındalığının sağlanması için sistem kurulacak ve işe yeni başlayacak çalışanlar için gerekli bilgilendirme süreçleri işletilecek, gerekli bildirim ve uyarılar yapılacaktır.

 

 • Kişisel Bilgi İşleme

OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş., başta Anayasa olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmektedir.

 

*Kişisel bilgiler yalnızca, Anayasa ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere, veri işleme yetkilisi tarafından işlenir.

*Kişisel bilgiler, bilgi sahipleri ile yapılan sözleşmede belirtilen işlemlerin yapılması amacıyla işlenir.

*Kişisel veriler belirlenen amaçlar doğrultusunda elverişli bir şekilde işlenir.

*Kişisel veriler, tüm kanun ve mevzuata uygun olarak işlenir.

*Mevzuattaki değişiklik olması halinde, kişisel bilgilere ekleme yapılması gereken hallerde, bilgi sahibine açıklama yapılır.

*OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş., 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve yasal amaçlarla, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunur.

*OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş., 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4.ve 7. Maddelerine uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder.

*OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş.de tutulan her kişisel veriye, her çalışanın erişim imkânı bulunmamaktadır.

 

 

 • Kişisel Bilgilere Erişim Ve Paylaşım

* OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. de kişisel bilgiler, Anayasa ve yasalardaki zorunluluk hallerinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak paylaşılır.

 

* Kişisel bilgiler paylaşılmadan önce, paylaşılan tarafın kişisel bilgilere erişme yetkisi, kimlik bilgileri gibi bilgiler alınır, doğrulanır ve paylaşımla ilgili kayıtlar alınır.

* Yasal değişiklik hallerinde, yeni kişisel bilgi paylaşımı amaçlarının oluşması gibi durumlarda, hesap sahibine bu durum açıklanır.

* Yasal ve hukuka uygun kişisel veri işlem amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel

 

Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir:

*Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,

*Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

*Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise veya rızasının hukuki geçerliliği bulunmuyorsa,

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

*OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu ise,

*Kişisel veriler, veri sahibi tarafından alenileştirilmişse,

*Kişisel veri aktarımı bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

*Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş.nin yasal menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

*OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. de, kişisel bilgilere fiziksel ve bilişim sistemi üzerinde kimlerin hangi yetkilerle eriştiği bilgisi, kişisel bilgi envanterinde tutulur. Yetkilendirilmiş OĞUZHAN personeli, sadece yetkileri dahilinde kişisel bilgilere erişir.

 

 

Tanımlar

 

6698 sayılı Kanun;       

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Açık Rıza;

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme;

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Çalışan Adayı;

OĞUZHAN ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvuru yapan kişiler

Çalışan/Çalışanlar;         

Şirket’in istihdam ettiği kişileri ifade eder 

İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları Ve Yetkilileri;

İş ortakları ve tedarikçiler gibi OĞUZHAN’in ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler

Kişisel Veri;

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi;

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum;  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Müşteri; 

OĞUZHAN’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri;            

İşlenilmeleri halinde ilgililerinin mağduriyetine sebep olabilecek nitelikte olan ırk, etnik köken, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Potansiyel Müşteri;

OĞUZHAN’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş veya ürün ve hizmet talebinde bulunmuş gerçek kişiler

Şirket/OĞUZHAN;          OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş.

Şirket Hissedarı; OĞUZHAN’in hissedarı olan gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi; OĞUZHAN Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler

Üçüncü Kişi;

Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi OĞUZHAN tarafından yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin 5 etmek üzere kişisel verileri işlenen ve diğer veri sahibi kategorilerine dahil olmayan gerçek kişiler

Veri İşleyen;      

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi;

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sahibi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu ;

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ziyaretçi;            

OĞUZHAN yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler

 

 

 •  Şirketimizin Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Veri Kategorizasyonu

 Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak aşağıda kategorilerine göre gruplandırılmış kişisel veriler işlenmektedir. 

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu 

Kimlik Bilgisi;

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler.

Lokasyon Verisi;              

Kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler.

Müşteri Bilgisi;

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi;    

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler.

Müşteri İşlem Bilgisi;

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi;

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kullanıcı adları, şifreler, log kayıtları dahil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bilgileri ifade etmektedir. (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Risk Yönetimi Bilgisi;

Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi;

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayı Bilgisi;

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi;

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi;

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri;

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi;           

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi;

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi   

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi;

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

 

 •  Veri Sahibi Kategorileri

İşbu Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahipleri; müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, üçüncü kişi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri olarak sınıflandırılmıştır.

 

 Veri Sahibi Kategorizasyonu      

Müşteri;

OĞUZHAN’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler

Potansiyel Müşteri;

OĞUZHAN’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş veya ürün ve hizmet talebinde bulunmuş gerçek kişiler

Ziyaretçi;

OĞUZHAN yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi;      

Aile üyeleri, kefil, basın mensupları gibi OĞUZHAN tarafından yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere kişisel verileri işlenen ve diğer veri sahibi kategorilerine dahil olmayan gerçek kişiler

Çalışan/Çalışanlar; Şirket’in istihdam ettiği kişileri ifade eder

Çalışan Adayı; OĞUZHAN ile hizmet akdi bulunmayan ancak CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvuru yapan kişiler

Stajyer;

Şirket’te staj yapmak üzere kabul edilen veya staj başvurusu değerlendirilen kişileri ifade eder

Talepte Bulunanlar;

Şirket’in web sitesi üzerinden iletişim formunu doldurarak Şirket ile iletişime geçen ve talepte bulunan kişileri ifade eder

Şirket Hissedarı; OĞUZHAN’in hissedarı olan gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi; OĞUZHAN Yönetim Kurulu üyesi veya diğer yetkili gerçek kişiler

İş birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları Ve Yetkilileri;

İş ortakları ve tedarikçiler gibi OĞUZHAN’in ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri olan gerçek kişiler

 

 • Paylaşılan Taraf Kategorileri

6698 sayılı Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları dahilinde; OĞUZHAN tabloda açıklanan kapsamda veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıdaki üçüncü taraflara aktarabilmektedir:

 

*İş ortakları

*Tedarikçiler

*OĞUZHAN iştirakleri

*OĞUZHAN hissedarları

*Kanunen yetkili kamu kurumları

*Kanunen yetkili özel kurumlar

 

 

 • Kişisel Bilgi Sahibinin Haklarının Korunması

 Kişisel bilgi sahiplerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre aşağıda belirtilen hakları vardır:

 

*Kişisel bilginin hangi amaçla toplandığını ve kullanılacağını bilmek,

*Kişisel bilginin kimlerle paylaşılabileceğini bilmek,

*Kişisel bilgiye kimlerin erişebileceğini bilmek,

*Kişisel bilginin nasıl saklanacağını bilmek,

*Kişisel bilginin ne kadar süre tutulacağını bilmek,

*Kişisel bilginin nasıl arşivleneceğini bilmek,

*Kişisel bilginin nasıl imha edileceğini bilmek,

*Bu konuda talebini ve şikayetini OĞUZHAN’a nasıl ileteceğini bilmek.

 

Kişisel bilgi sahibine hakları, sözleşme yapılırken ve açık rıza alınırken açıklanır.

Kişisel bilgi sahiplerinden gelen şikayetler değerlendirilerek cevaplanır.

 

 • Şirket Tarafından Sunulan İnternet Bağlantısından Yararlanan Veri Sahiplerinin İnternet Erişim Kayıtlarının İşlenmesi

Şirketimiz yerleşke ve tesislerinde talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla ve erişim sağlayıcı olarak 5651 sayılı Kanun’dan doğan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi adına internet erişim kayıtlarının loglanması yoluyla kişisel veriler işlenmektedir.

 

Bu çerçevede tutulan erişim kayıtlarına sınırlı sayıda çalışanının işlenme amacıyla bağlantılı olarak erişimi bulunmaktadır. Şirket, internet erişim kayıtlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimize ait OĞUZHAN web sitesini ziyaret eden veri sahiplerinin site içerisindeki hareketleri, alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmak, pazarlama faaliyetinde bulunmak gibi amaçlarla çerezler kullanılarak izlenmektedir. Kişisel verilerin bu kapsamda işlenmesi, www.oguzhaniskele.com İnternet Sitesi Gizlilik/Çerez Politikası’yla yönetilmektedir.

 

 •  Güvenliğin Sağlanması Amacıyla Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinde Yürütülen Kişisel Verilerin İşlenmesi Faaliyetleri

 Şirketimiz hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla; Şirket yerleşkeleri ve tesislerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması, Şirket yerleşkeleri ve tesislerine girişlerde kayıt oluşturulması ve ziyaretçilerin internet erişim kayıtlarının tutulması yollarıyla kişisel veri işlemektedir.

 •  Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) ile Görüntü Alınması

Şirket yerleşkeleri veya tesislerinin fiziki güvenliğinin temini, olay halinde müdahale ederek etkin kriz yönetiminin sağlanması, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması kapsamında ve bu Politika’da sıralan amaçlarla sınırlı olarak OĞUZHAN tarafından kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmektedir. CCTV ile görüntü alınmasına ilişkin olarak veri sahipleri ve kamuoyunun işbu Politika ile bilgilendirilmesinin yanında, görüntü alınan alanların girişinde izleme yapıldığına dair aydınlatma notu kullanılır. Dijital ortamda kaydedilen ve saklanan kayıtlara sınırlı sayıda çalışanının işlenme amacıyla bağlantılı olarak erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, taşeron güvenlik firmasına ve mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.

 

 • İdari Tedbirler

*Çalışanların kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmesi,

*Çalışanların öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütlerin alınması,

*İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişimin işlenme amaçları da göz önüne alınarak sınırlandırılması,

*Kişisel verilerin aktarımı halinde, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile Şirketimiz arasında akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesi.

 

 

 • Kişisel Bilgi Toplama

 Kişisel bilgi, OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. ile yapılan sözleşme ve iş başvurusu sırasında ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna göre toplanır.

Kişisel bilgiler sadece OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. tarafından görevlendirilen yetkili kişiler tarafından toplanabilir.

Kişisel bilgiler alınmadan önce, bilgilerin ne amaçla alındığı, hangi işlemlerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı, bu hususlarla ilgili bilgi almak için nerelere başvurabileceği kişisel bilgi sahiplerine açıklanır. Kişisel bilgi sahibinin bu açıklamayı onaylamasından sonra başvuru sözleşmesini imzalar ve kişisel bilgileri alınır.

Kişisel bilgi sahibinin kişisel bilgileri alınmadan, bilgilerin ne amaçla alındığı, hangi işlemlerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı bu konuda bilgi almak için nerelere başvuracakları OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. ‘nin web sayfasında yayınlanır.

Alınan kişisel bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, kişisel bilgi sahibinin sorumluluğudur.

 

Yasalardaki değişiklikler nedeniyle, kişisel bilgi sahiplerinden yeni bilgilerin alınması, kişisel bilgilerin kullanım amaçlarına eklemeler olması halinde, bilgi sahibine bu durum açıklanır.