logo

Aydınlatma Beyanı

Ana Sayfa > Aydınlatma Beyanı
 • Hakkımızda
 • Sertifikalarımız
 • KVKK Politikası
 • Gizlilik ve Çerez Politikası
 • Aydınlatma Beyanı

OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. (“OĞUZHAN” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, OĞUZHAN olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

Unvanı: OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş.

Adresi: Çamlıca OSB Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:8 Bucak / Burdur

Mersis Numarası: 0636000525100019

Vergi Dairesi / Vergi No: BUCAK V.D. / 6360005251

İrtibat Numarası: 0248 325 35 55

İrtibat Kişisi; Ayhan UĞUR

E-Mail Adresi: [email protected]

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. OĞUZHAN tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.oguzhaniskele.com internet adresinden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, OĞUZHAN tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 

 • Yurt Dışına Veri Aktarımı

OĞUZHAN tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. Maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla OĞUZHAN tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2. Maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3. Maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.oguzhaniskele.com adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurup imzalayarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. OĞUZHAN, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 • KVKK’nın 11 .Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar Aşağıdaki Gibidir:

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınması

OĞUZHAN tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası” alınarak işlenir. Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder. 6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir:

 

*Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

*İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İşbu Aydınlatma Beyanı (Beyan) 01 Ocak 2023 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.