tse ts en 12810-1TSE - TS EN 12810-1
BELGELİ GÜVENLİKLİ İSKELE > 35. Yıl.. +90 248 325 35 55
deneme
2.El İskele Fiyatları Alman İskelesi Ankara Asma İskele Ayar Mili Bambu İskele belediye iskele projesi Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi Demir Fiyatları Döküm Sac Kurtağzı Galvanizli İskele Güvenli İskele Güvenlik Ağı Güvenlik Ağı Fiyatları Güvenlikli Ahşap İskele Güvenlikli Cephe İş İskelesi Güvenlikli Flanşlı Kamalı İskele Güvenlikli H Tipi İskele Güvenlikli H Tipi İskele Galeri Güvenlikli H Tipi İskele Kurulumu Güvenlikli İskele Güvenlikli İskele Tebliği Güvenlikli Kamalı Flanşlı İskele Kurulumu haber Hatalı İskele Uygulaması İkinci El Güvenlikli İskele İkinci El İskele 2.el İkinci El İskele Fiyatları İnşaat Güvenlik Ağı İnşaat Güvenlik Ağı video inşaat iskelesi İnşaat Ruhsatı İskele Projesi iskele İskele Ankraj Noktaları İskele Fiyatları İskele Gökdelen İskele Hesaplama Programı İskele Hesaplaması İskele Kazası İskele Kiralama İskele Kurma Sökme Kılavuzu İskele Kurulum Elemanı İskele Kurulum Söküm Talimatı İskele Projesi iskele statik hesaplama iskele uygulama iskele video İş Güvenliği Kiralık İskele Konya Kredi Kartı ile Taksitli İskele Kalıp Kullanım Kılavuzu kuru Mamül ve Konfigürasyon El Kitabı Minare İskelesi Oguzhan Örnek İskele Planı Örümcek İskele Pratik İskele Rollform Kalas Sahibinden 2.el iskele Sahibinden Kiralık İskele satılık iskele Satılık İskele Fiyatları Sertifikalı İskele Taban Plakası Test Deney TS EN 1065 TS EN 1263-1 TS EN 12810 TS EN 12812 TSE Tse belgeli iskele Yorum Değerlendirme GörüşSORU 1: Dış Cephe inşaat iskelelerinin standartlara uygun olması gerektiği ve iskeleler ile ilgili diğer hükümler hangi yönetmeliklerde belirtilmiştir?


CEVAP: Cephe iskeleleri ile ilgili hükümler büyük oranda 5 Ekim 2013 tarih ve 28786 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde geçmektedir.

Ayrıca 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de iskeleler ile ilgili hükümler içermektedir. (Bknz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.18928-Ek5.docx).SORU 2: Neden inşaat iskelelerin galvaniz kaplı olması istenmektedir?


CEVAP: Demir esaslı malzemelerin korozyona karşı korunması son derece önemlidir. Bileşenlerin korozyon sebebiyle et kalınlıklarının düşmesi ve bu malzemelerin taşıma kapasitesinin olması gerektiğinden daha düşük olması neticesinde yükleme sonucu çökme, kopma, kırılma vb. istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

Korozyona maruz kalan bir malzemenin kullanım ömrü azdır ve her an bir kaza oluşumu söz konusudur. Galvaniz kaplı iskele sistemi uygun şekilde muhafaza edildiğinde çok daha uzun bir süre kullanılabilir. Boruların hem iç yüzeyi hem de dış yüzeyinin korozyona karşı korunmasında en uygun yöntem sıcak daldırma galvanizdir. (Bknz. TS EN 12811-2)SORU 3: Kurma, kullanma ve sökme planı kimler tarafından hazırlanmalıdır? Bu planda hangi hususlar yer alabilir?


CEVAP: Kurma, kullanma ve sökme planının dayanağı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'dir. Bu plan seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Ayrıca planın iskele ilgili detay bilgilerini içeren standart bir form şeklinde hazırlanabileceği yönetmelik hükmünde belirtilmektedir. Planda aşağıdaki hususlar yer alabilir:

* İskele ile ilgili bilgiler (Türü, yük ve genişlik sınıfları vb.),
* İskelenin kurulacağı yapı ve çevreye ait bilgiler (yaya ve araç trafiği, kazı çalışmaları, yüksek gerilim hatları, zemin koşulları, bağlandığı yapının durumu vb.),
* Yüksekte çalışma sırasında çalışan düşmesi, malzeme düşmesi ve diğer risklere karşı alınması gereken önlemler,
* Üreticiden temin edilen kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar da dikkate alınarak kurulum ve söküm işlemlerinin hangi sıralamaya göre yapılması gerektiği,
* İskele malzemelerinin istiflenmesi, taşınması, kaldırılması ve indirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar (malzeme düşmesi, ergonomi vb.),
* Ankrajla ilgili hususlar ( Malzeme bilgileri, yapı üzeri ankraj noktaları/modeli vb.)
* İş ekipmanları, el aletlerinin güvenli kullanımı,
* İskelenin kurulumu sırasında, iskele üzerinde çalışma boyunca ve söküm sırasında güvenli çalışma yöntemleri,
* İskelenin bileşenlerinin düzenli olarak ve söküm sonrası kontrolü ile ilgili hususlar,
* Düzen ve temizlik,
* Sağlık ve güvenlik işaretleri (kullanılması gereken işaretler, işaretlerin asılacağı yerler vb).


SORU 4: Standartlara uygun bir iskelede düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması gerekli midir?


CEVAP: Alınacak önlemlerde toplu korunma tedbirlerine öncelik verilmesi esastır. Toplu korunma tedbirlerinin riski tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği vb. durumlarda ise kontrol hiyerarşisinin son basamağı olan kişisel koruyucu donanım kullanımına başvurulmalıdır.(Bknz. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, EK-4, Yüksekte Çalışma).

İskelelerde düşme riskine karşı toplu korunma korkuluk sistemleri ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra örneğin asma iskelelerde korkuluklarla birlikte çalışanların tam vücut emniyet kemerlerini düşey yaşam hattına bağlaması da zorunludur. Cephe iskelelerinin kurulum ve söküm aşamalarında düşmeye karşı geçici platform ya da geçici korkuluk veya benzeri sistemler kullanılarak düşmeye karşı bir üst katın korkulukları yerleştirilerek toplu korunma tedbirlerine başvurulmaktadır.(Bu sistemlerin yerleştirilmesi sırasında da KKD kullanımı gerekebilmektedir.) Bu sistemler uygulanamıyorsa, kurulum ve söküm işlemlerinde uygun noktalara bağlanmış kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Standartlara uygun, güvenli şekilde kurulmuş bir cephe iskelesinde ise korkuluklar ve diğer hususlar eksiksiz yer aldığından toplu korunma tedbirleri sağlanmış olmaktadır. Ancak bu noktada mevcut tedbirlerin yeterliliği sorgulanmalı ve düşmeye karşı KKD kullanımına karar verilmesinde; çalışma ortamı, çevre koşulları, kullanılan alet ve iş ekipmanları, çalışanın fiziksel özellikleri vb. kriterler göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesi esas alınmalıdır.SORU 5: Cephe iskelesinin yapıya bakan iç taraflarında korkuluk kullanılması gerekli midir?


CEVAP: Korkulukların amacı çalışan düşmesinin önlenmesidir. İskele ön ve kısa kenarlarında korkuluklar ve topuk levhaları yer almaktadır. Yapıya bakan taraflarda ise çalışanın düşmemesi için iskelenin yapıya mümkün olduğunca yakın kurulması esastır.

Yapılan çalışmanın niteliğinden ya da iskelenin kurulduğu çalışma yüzeyinden dolayı iskele çalışanın düşmesine neden olabilecek bir açıklık bırakılarak kurulmak zorunluysa, düşmeye karşı mutlaka tedbir alınmalı ve öncelikle toplu korunma tedbirlerine başvurulmalıdır.
Korkulukların kullanılması, yapıya doğru çıkma platformların oluşturulması gibi tedbirler ile düşmeye karşı korunma sağlanmalıdır. Her zaman risk değerlendirmesi dikkate alınmalı, alınan tedbirlerin yeni riskler ortaya çıkarmamasına dikkat edilmelidir.SORU 6: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğ gereği iskele yüksekliğinin 13,5 metreyi aştığı hallerde, iskelenin çelik/alüminyum alaşım olması istenmektedir. Bu yüksekliğe kadar olan çalışmalarda, maliyetin düşürülmesi için ahşap iskele kullanımına kaçınılması söz konusu olmaz mı?


CEVAP: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğin en önemli getirilerinden birisi de iskeleye ait hesap ve detay çizimlerin yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilmesidir. Ahşap iskelelerin statik hesapları ile detay çizimlerinin ilgili proje müellifince yapılması ve ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilmesi tebliğ ekinde belirtilmektedir.

Statik hesapların yapılabilmesi ve ilgili idareye teslim edilebilmesi için malzeme niteliklerinin (taşıma kapasitesi/dayanım) belirli olması gerekmektedir. Dayanımı belli olmayan herhangi bir ahşap malzemenin kullanılması güvenli çalışma açısından uygun değildir. Dolayısıyla dayanımı belli olan sınıflandırılmış keresteler iskele çalışmalarında kullanılmalıdır. Ahşap iskeleler ile ilgili standart çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yürütülmektedir.

İskele yüksekliği 13,5 metreden daha az olduğunda eğer ahşap iskele kullanımı tercih edilecekse, hazırlanmakta olan standarda uygun iskeleler kurulacaktır. Dolayısıyla maliyetin düşürülmesi için ahşap iskele kullanımına kaçınılması gibi bir durum olmayacak ve kurulum kolaylığı ve kullanım ömrü gibi kriterler de dikkate alındığında çelik/alüminyum iskeleler tercih sebebi olabilecektir.SORU 7: İskele kurulum elemanı belgesi almak isteyenler nasıl bir yol izlemelidirler? Eğitimler ve sınav hakkında bilgi verebilir misiniz?


CEVAP: İskele Kurulum Elemanı Branşında Yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler www.myk.gov.tr internet adresinden yetki almış olan eğitim kurumlarına ulaşmak suretiyle online başvuru yapabilirler. İlgili internet sitesinden başvuru yaptıktan sonra teorik, mülakat ve uygulamalı sınavlara girerek teorik sınavdan %60, mülakattan %70 ve uygulamadan da %80 başarı sağlamaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavı için eğitim ön şartı bulunmamaktadır.

Sınava girmeden önce iskele kurulum elemanları için ilgili ders notları (çalışma dokümanları) edinilmeli ve iyice öğrenilmelidir. Bu ders notlarına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111103M1-2-3.doc adresinden ulaşabilirsiniz. Kaynak: ÇSGB/GİP

“GÜVENLİĞİMİZİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM”

Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.